Monday, November 21, 2011

SASKIA et ALAIA

Loving this shoot.
Loving Alaia.

(Style.com)